Weegt de Seniorenraad op het gemeentebeleid?

De Seniorenraad (SR) is binnenkort jarig. Al twintig jaar brengt de SR regelmatig advies uit bij het College van Burgermeester en Schepenen (CBS) in materies die te maken hebben met het seniorenbeleid.  Dit is de opdracht van de SR en tevens ook zijn kerntaak. Is de SR dan tevreden met de respons die hij krijgt van het CBS na het uitbrengen van een advies? Heel kort geformuleerd: Ja voor al hetgeen we samen konden verwezenlijken in het verleden, neen voor niet-beantwoorde adviezen.  Het is namelijk zo dat op heel wat adviezen van de Seniorenraad geen respons is gekomen van het College van Burgemeester en Schepenen.  Op heel wat adviezen komt er zelfs geen beleefd antwoord, zo van: “Dankuwel, maar het interesseert ons niet.” En wat doe je dan als adviesraad?  Je kan wat aandringen, maar daar eindigt het dan ook.

Besturen is de kunst om op het juiste ogenblik de juiste keuzes te maken. Is dat makkelijk? Neen, kritiek is dat wel. Onze raad aanvaardt negatieve reacties mits duidelijke en gemotiveerde uitleg want het is onmogelijk om alles meteen uit te voeren of te verwezenlijken. Communicatie en informatie ontbreken vaak.  Met duidelijke communicatie zou al heel wat positiviteit worden gecreëerd en een beter beleid gevoerd.

Van de workshops met de Wakkere Burger (voorjaar 2013) georganiseerd door de Cultuurraad bleef dit me vooral bij “Informeer ons tijdig, voortdurend en volledig”, een oproep die ik tot vervelens toe zal blijven herhalen in de bijeenkomsten van Buurtpreventie, Interradenoverleg, Mobiliteitsraad en Seniorenraad. Een regel waaraan ons beleid zich durf te bezondigen.

Time is money” geldt In de bedrijfswereld. In menig dossier zouden we reeds veel verder staan mocht dit ook de leuze zijn van onze beleidsverantwoordelijken.  Een voorbeeld:  op ons advies d.d. 14/09/2015 – groenonderhoud en netheid gemeente is er nooit antwoord gekomen.

En nu komt de kat op de koord (de wielen draaien gek in het losse zand), al jaren pleit ik voor een gemeentelijk, gestructureerd vrijwilligersbeleid want al jaren is onze Seniorenraad, en hij niet alleen, op zoek naar nieuwe competenties om de seniorenwerking te verjongen, te vernieuwen. Het is niet omdat men senior is dat men OUD of OUT is, integendeel het betekent dat men tijd kan aanwenden  om zich vrij en gewillig in te zetten voor onze gemeente met de ervaring uit zijn/haar beroep. Men wordt er niet rijk van maar men haalt er zoveel voldoening uit.

De kunst zou erin bestaan om samen met het lokaal bestuur meer Hoeilanders te motiveren om al was het maar een uurtje per week of per maand te spenderen aan het welbevinden, het welzijn van onze dorpsgenoten.

In deze tijd van besparingen zouden vele competenties en talenten onze gemeentelijke ambtenaren kunnen bijstaan met hun kennis en kunde, want nogmaals “Time is money”, in beleidsdomeinen zoals de zorgelijke evolutie van wonen voor ouderen in onze gemeente, het opsporen en ondersteunen van in de stilte werkende mantelzorgers, en het vervoer van senioren heen en terug naar activiteiten.  Een gemiste kans van ons College!

En wat dan met het memorandum, een allesomvattend advies van de Seniorenraad, opgesteld naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de zes jaar durende legislatuur van het nieuwe CBS? Welk gevolg heeft het gemeentebestuur al gegeven aan het memorandum?

In zijn memorandum van 2019 vroeg de Seniorenraad de medewerking van het gemeentebestuur om tijdens de legislatuur 2019-2024 van Hoeilaart een leeftijdsvriendelijke gemeente te maken. Wij drongen er bij het gemeentebestuur op aan zijn beleid als hefboom te gebruiken om duurzame verbeteringen door te voeren die een blijvende impact hebben op de levensomstandigheden van oudere medeburgers, zodat deze actief ouder kunnen worden. Centraal in ons advies stond de uitbouw van een Huis van de Senior: een vaste, fysieke plek, een ankerpunt voor oudere inwoners van de gemeente. De senioren van Hoeilaart hebben een vaste plek in het centrum van de gemeente nodig, een plaats waar ze naartoe kunnen voor al hun noden: informatie, administratieve hulp, ontspanning, sport, en contact met anderen. Op dit ogenblik beschikken ze enkel over de cafetaria van het GC Felix Sohie op maandagmiddag. Dit is volstrekt onvoldoende wegens de beperkte openingsuren en de schaarse mogelijkheden. Het bestaande aanbod voor de Hoeilaartse senioren ligt nu verspreid over de gemeente. Een aantal kernbehoeften samenbrengen onder eenzelfde dak zou Hoeilaart wat dichter bij het objectief van leeftijdsvriendelijke gemeente brengen. 

Het werd ons duidelijk gemaakt dat dit advies in deze legislatuur niet zou gevolgd worden.  Onmiddelijk na de verkiezingen werden vage beloften gemaakt dat “hierover in de toekomst wel zou gepraat worden”, maar het is hierbij gebleven.  Wij stellen vast dat er door het CBS volop wordt ingezet op infrastructuur voor de jeugd.  En voor alle duidelijkheid: wij hebben daar geen probleem mee.  Het wordt wel tijd dat er ook aan een concreet plan wordt gewerkt om tegemoet te komen aan de noden van de seniorenbevolking.  Vage beloften, daar  hebben we niets aan! 

[Een bijdrage van Gilberte Marchand]