Maak kennis met de Milieu- en Natuurraad

In ons Hoeilaart, zijn meerdere adviesraden actief voor zowel advies als participatie aan het bestuur. Hieronder een woordje over de Milieu- en Natuurraad.

De opdracht van de Milieu- en Natuurraad komt, bondig gesteld, neer op het bestuderen en adviseren van het bestuur bij de voorbereiding en totstandkoming van het gemeentelijk beleid met Milieu- en/of Natuurimpact in de brede zin van het woord. Dit kan zowel op eigen initiatief van de Milieu- en Natuurraad als na vraag van het bestuur.

Naast deze adviesopdracht zetten we eveneens in op het organiseren van contactmomenten en inspraak van de Hoeilanders. Als ook op het activeren van alle Hoeilanders, jong en oud, voor de soms kleine inspanningen die ieder van ons kan doen in de strijd tegen de klimaatopwarming en het beschermen/ van de nog aanwezige biodiversiteit en voor het versterken van het draagvlak voor Milieu en Natuur noodzakelijke versterkende maatregelen.

Om die inspraak vlot te laten verlopen werden in de schoot van de Milieu- en Natuurraad reeds twee specifieke werkgroepen opgericht.

De werkgroep “Afval” vergadert niet enkel over dit thema maar is ook effectief op het terrein aanwezig in infomomenten, met als doel het beperken van afval en het duurzamer omgaan met grondstoffen en producten, en specifiek acties zoals “de zwerfvuilactie”.

De werkgroep “Klimaat & Energie” is reeds enkele malen samengekomen met als eerste prioriteit het adviseren van de gemeente bij de totstandkoming van een nieuw, nog ambitieuzer klimaatplan. Ook hebben ze aandacht voor mogelijke klimaat gerelateerde inspanningen die we in groep of als individu zelf kunnen waarmaken.

Het lag ook in de bedoeling een derde werkgroep rond het brede thema “Leefmilieu” op te starten. Het gekende virus speelde ons hier parten. Maar uitstel is geen afstel. Van zodra dit, coronaproof mogelijk is, wordt ook deze werkgroep samengesteld en opgestart.

Ben je nieuwsgierig naar wat we juist exact doen en/of wensen op te starten of wens je je ook actief mee in te zetten dan ben je van harte welkom op ons eerstvolgend “open forum” dat (onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen) zal doorgaan op maandag 1 maart 2021 vanaf 20.00 uur in de theaterzaal van het Felix Sohiecentrum.

Vanuit de Milieu- en Natuurraad wensen we jullie alvast een zo aangenaam mogelijk eindejaar en vooral een veilig en gezond 2021.

Tot gauw …

[Een bijdrage van Chris Vanderlinden — Voorzitter Milieu- en Natuurraad]