Redding van het vaderland en de democratie door de Seniorenraad van Hoeilaart

Dat we zo snel mogelijk een zo breed mogelijk gedragen regering nodig hebben om de noodzakelijke relance maatregelen daadkrachtig te nemen en de desastreuze economische impact van Covid-19 te neutraliseren, daar is iedereen van overtuigd. En toch, alle initiatieven om een regering te vormen lijken te mislukken. Nochtans, elke beleidspartij herhaalt voortdurend dat ze bereid zijn te praten, in dialoog te gaan met anders denkenden en constructief naar oplossingen te willen zoeken.

Sinds de verkiezingen vorig jaar in mei, hebben we al meer dan vijftien koninklijke adviseurs, informateurs en preformateurs gehad. De laatsten werden op maandag 20 juni aangesteld en gaan ervan uit dat ze 50 dagen nodig hebben om misschien resultaat te boeken. Telkenmale werd bij de eerste persconferentie van de koninklijke uitverkorenen medegedeeld dat het uitsluitend over de inhoud zou gaan en pas achteraf over de postjes. Men ging toewerken naar een uitgebreide Zweedse regering, een Vivaldi regering, een Arizona regering, een paars-groene regering, enzovoort. Evenveel keer draaide het uit op een fiasco met als excuus: “Het water is te diep, de andere partner heeft onvoldoende zicht voor de echte noden, de kiezer heeft de kaarten te moeilijk gelegd, enzovoort”. Misschien worden al die doorwinterde politici te veel opgeslorpt door hun vak zodat ze door de bomen het bos niet meer zien. Als deze impasse nog lang aanhoudt dan stevenen we onherroepelijk af op nieuwe verkiezingen, die eigenlijk niks gaan veranderen – in tegendeel, de kaarten zullen na nieuwe verkiezingen nog moeilijker liggen voor de traditionele beleidspartijen. Daarom is het cruciaal dat onbezoedelde staatsburgers een nieuwe insteek geven aan onze politici. Een ‘out of the box’ idee, dat heeft men nodig.

Hieronder volgt een werkbaar voorstel om binnen de veertien dagen een regering te installeren. Het scenario is ofwel waardeloos, of absurd, of geniaal, aan jullie om te oordelen. Ik zou het appreciëren mocht er een discussie ontstaan waar dit idee verder uitgewerkt wordt of met de grond gelijk gemaakt wordt.

We vertrekken van volgende gegevens: de zetelverdeling in het federaal parlement voor alle beleidspartijen is nagenoeg gelijklopend (zie tabel, figuur 1), met een licht kleiner aantal zetels voor de christendemocratische familie CD&V en cdH, ten opzichte van de andere families en NVA. Met Vlaams Belang, PVDA/FGTB, en de kleinere partijen die geen fractie vormen gaan we geen rekening houden. Hiermee laten we de Vlaams Belang en PVDA/PTB kiezers niet in de kou staan, want eigenlijk zijn hun kiezers veelal ‘foert’ stemmers die geen oplossing willen en/of kiezers die bewust stemmen voor een partij die niet bereid is het beleid te dragen. Ons objectief is om een regering met de meest bekwame politici samen te stellen, uit partijen die gezamenlijk 2/3 meerderheid bezitten in het federaal parlement en een duidelijke meerderheid voor elke taalgroep.

Het scenario is als volgt. Stap één. De koning benoemt een onafhankelijke ‘task force’ – dat is ‘in’ dezer dagen – bestaande uit een negental staatsministers, eentje van elke partij (NVA, Open VLD, CD&V, SPA, Groen, Ecolo, PS, MR en cdH). Misschien moet er een tiende bijgenomen worden van NVA-signatuur om de zetelverdeling volgens partij in het parlement te respecteren, dat laten we aan de koning over om te beslissen. Van staatsministers kan men verwachten dat ze het politiek getouwtrek van hun partij kunnen overstijgen en bijgevolg een onafhankelijke en niet bevooroordeelde positie kunnen innemen. Deze staatsministers zullen vanaf dag 1 aangeven dat ze eerst de postjes zullen invullen en pas nadien over het inhoudelijke zullen oordelen. Onze task force komt bij elkaar en zal gedurende twee dagen 15 ministerposten bedenken waarvan 5 posten voor superministers, 5 gewone minister posten en 5 staatssecretarissen (zie bovenste panel in figuur 2 met een fictief voorbeeld van bevoegdheden). Voor een goed begrip, momenteel hebben we 13 ministers. De uiteindelijke bevoegdheidsverdeling laten we over aan de aangestelde staatsministers, die zijn ten slotte meer vertrouwd met de omvang van de kabinetten, de financiële armslag en belang van die posten.

Dan komt de tweede stap, die zal een week in beslag nemen (dag 3 tot en met 9). Onze staatsministers nodigen de voorzitter uit van alle beleidspartijen die aangeven constructief te willen meewerken aan een regering (NVA, MR, Open VLD CD&V, cdH, SPA, PS, Ecolo en Groen). Ze overhandigen de tabel met de te begeven bevoegdheden en vragen aan de voorzitters om binnen de week de meest geschikte kandidaten uit hun partij of uit hun entourage voor te dragen om één van deze postjes te bekleden. De NVA mag vijf kandidaten naar voor schuiven, evenals de socialistische familie (PS en SPA tezamen), de liberale familie (MR en Open VLD tezamen), de groene familie (Groen en Ecolo tezamen) en de christendemocraten (CD&V en cdH tezamen) maar er moet minstens één kandidaat voor een superministerpost, één kandidaat voor een gewone ministerpost en één kandidaat als staatsecretaris bij zitten, de overige twee zijn vrij te kiezen. Deze verdeling weerspiegelt het gewicht van elke partij in het parlement. Er wordt verwacht dat de socialisten (PS en SPA), de groenen (Ecolo en Groen) en de liberalen (MR en Open VLD) afspreken dat er telkens uit de Franstaligen zusterpartij voorgesteld worden en twee Nederlandstaligen. Voor de christendemocraten (CD&V en cdH) zou het omgekeerd zijn: drie Nederlandstaligen en twee Franstaligen. Dit weerspiegelt ongeveer de zetelverdeling in het federale parlement. Vanzelfsprekend wordt er ook opgelegd om minstens twee kandidaten van het andere geslacht voor te dragen, en men kan slechts voor één post kandideren.

Aangezien elke partij naar de kiezer getrokken is met de boodschap dat ze de beste ploeg hadden met de meest waardevolle politiekers, dan moet het zeker lukken om 5 expert kandidaten naar voor te schuiven voor de verschillende postjes. Die uitverkoren kandidaten moeten dan hun visie en een beleidsnota van 3-5 pagina’s opstellen voor de post die ze ambiëren. Als ze geselecteerd worden zal die nota als regeringsverklaring gebruikt worden. De kandidaten voegen ook nog een kort CV toe waaruit moet blijken waarom ze denken de geschikte kandidaat te zijn voor die ministerpost.

De derde stap (dag 10 tot en met 12). Als al de kandidaturen binnen zijn komt onze task force terug bijeen, in Poupehan, Knokke of in de bovenste bol van het atomium, het maakt niet veel uit. Deze commissie van staatsministers bekijkt de kandidaturen, te beginnen bij de post ‘eerste minister’ en rangschikt de kandidaten volgens hun ingediende beleidsnota en hun ingeschatte geschiktheid voor die post. Bvb, NVA heeft Theo Francken voorgesteld, MR Sophie Wilmès en PS geeft de voorkeur aan Paul Magnette en op basis van de ingediende beleidsnota en CV worden deze kandidaten gerangschikt. Als Francken als eerste minister geselecteerd wordt, mag NVA geen tweede superministerpost meer leveren. Vervolgens wordt de rangschikking voor superministerpost 2 gemaakt uit de voorgestelde kandidaturen, dan superministerpost 3 enzovoort tot staatssecretaris 15. Finaal worden de posten verdeeld met dien verstande dat NVA één superminister, één minister en één staatssecretaris krijgt. Idem voor de socialistische familie, voor de liberale familie, de christendemocraten en de groenen (zie onderste panel van figuur 2 als voorbeeld van verdeling over de partijen heen). Ze zorgen ervoor dat de Franstalige liberalen, groenen en socialisten elk 2 posten toebedeeld krijgen en de Nederlandstalige één, weeral om het zetelbelang van het parlement te respecteren. Er zullen dus 8 ministerposten aan Vlamingen toegewezen worden en 7 posten aan Franstaligen. Deze regering heeft met 109 op 150 zetels een overgrote 2/3 meerderheid binnen het federale parlement en een meerderheid van 57 op 89 zetels binnen de Nederlandse taalgroep en van 52 op 61 binnen de Franse taalgroep. De ministerposten zijn duidelijk verdeeld met respect voor de verkiezingsuitslag van mei 2019. Bovendien beschikt de regering over de meest competente minister voor elke bevoegdheid.

Deze rangschikking kan op drie dagen uitgewerkt worden en dan heeft de task force nog een paar dagen over om eventueel een post waar niemand voor gepostuleerd had te laten invullen door de partij die nog recht heeft op een postje.

De veertiende of vijftiende dag kunnen ze de eed afleggen bij de koning, en het land beschikt over een sterke, stabiele regering bestaande uit de meest competente politici voor de job. Kamiel Spiessens zou zeggen: “Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk”.