Doorheen de bomen het bos zoeken

Een titel die ons zeker aan het mooie Zoniënwoud doet denken. Maar daar gaat dit even niet over. Het was een goeie 10 jaar geleden wel een stukje van de inspiratie om een foldertje te maken voor het nieuwe ‘Sociaal Huis’. Dat kreeg toen de titel ‘Samen vinden we de juiste weg…’.

Met de komst van een nieuw decreet ‘Lokaal Sociaal Beleid’ werden lokale besturen verplicht om meer in te zetten op de maximale toegankelijkheid van de (sociale) dienstverlening voor elke burger. Hiervoor moest het lokaal bestuur onder meer een Sociaal Huis realiseren dat drie basisfuncties heeft: een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie. Zo moest het Sociaal Huis dé plek worden waar burgers met vragen rond sociale dienstverlening terecht kunnen. Hoe het Sociaal Huis concreet vorm moest krijgen, werd niet bepaald.

En zo gingen we ook in Hoeilaart aan de slag om ons Sociaal Huis vorm te geven. Al snel werd geopteerd voor een fysiek toegankelijk loket (dus niet gewoon een e-mailadres of telefoonnummer) waar vooral ook ruimte en tijd zou zijn voor persoonlijk contact met een medewerker. Op 9 mei 2009 opende het Sociaal Huis feestelijk z’n deuren in de kasteelhoeve en niet veel later kwam een afvaardiging van de Seniorenraad op bezoek voor een rondleiding. Onder meer de Seniorenraad was toen al even vragende partij voor de realisatie van een aanspreekpunt waar ook senioren terecht kunnen met allerhande vragen. Met de komst van het Sociaal Huis hoopten we daar een antwoord op te kunnen bieden.

Nu, 10 jaar later, werden al vele duizenden vragen effectief geregistreerd (omdat ze verdere opvolging vereisten) en zo goed mogelijk beantwoord. We telden op een bepaald moment gemiddeld meer dan 50 geregistreerde vragen per week waarvan er iets meer dan 80% onmiddellijk aan de balie behandeld werden.

Het Sociaal Huis is intussen dé ‘welzijnsbalie’ geworden, een plek waar alle burgers terecht (moeten) kunnen met vragen rond welzijn en bij uitbreiding met alle soorten vragen. Een overzicht ervan zou ons te ver brengen maar de verscheidenheid aan vragen, van visvergunningen over pensioenaanvragen heen, is enorm groot gebleken. Het Sociaal Huis werd vooral ook een laagdrempelig en bereikbaar aanspreekpunt, waar burgers ofwel verder geholpen ofwel op een efficiënte manier doorverwezen worden. Zo kon het Sociaal Huis nog meer een ‘wegwijzer’ worden naar sociale dienstverlening en een open huis blijven waar iedereen terecht kan. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, werd ook ingezet op het informatieve luik. Getuige daarvan ook de regelmatige aanwezigheid van medewerkers van Landelijke Kinderopvang, Kind en Gezin, Dienst OndersteuningsPlan, Wijk-werken of de sociale dienst van de Directie-Generaal Personen met een handicap. Het Sociaal Huis is intussen ook het contactpunt van het Huis van het Kind Druivenstreek en ons lokaal loket kinderopvang.

Het Sociaal Huis wil nog steeds graag samen-werken aan het welzijn van alle burgers. Hierbij gaat extra aandacht naar kwetsbare personen en gezinnen die de aansluiting met de rest van de samenleving hebben verloren of dreigen te verliezen. Sinds een paar jaar is de nabijheid van de sociale dienst en de maatschappelijk werkers van het OCMW op dat vlak zeker een extra stap vooruit en een duidelijke meerwaarde geworden.

Het recht op een menswaardig bestaan impliceert het recht op sociale zekerheid en bijstand, tewerkstelling, huisvesting, onderwijs, culturele en maatschappelijke ontplooiing en participatie en de bescherming van de gezondheid.

Er wachten de komende jaren ongetwijfeld nog heel wat uitdagingen op vlak van sociaal beleid in onze snel evoluerende samenleving. Maar ‘Samen vinden we de juiste weg’…

[Een bijdrage van Marijke De Rudder]